Privacyverklaring Veilig Thuis Gelderland-Midden

Wetgeving

Veilig Thuis gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de wettelijke taken. Onder persoonsgegevens verstaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming alle informatie die herleidbaar is tot individuele personen, zoals naam en adres, BSN-nummer en gezinssituatie. Om deze wettelijke taken uit te voeren biedt de wetgever vanuit de Wmo 2015 Veilig Thuis een specifieke bevoegdheid: wij mogen zonder uw toestemming persoonsgegevens van u verwerken. Verwerken is de verzamelterm voor alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen worden verricht: opslaan, bewaren, analyseren, aan een ander verstrekken, aanvullen, enzovoort. Veilig Thuis heeft tevens de bevoegdheid om meldingen te registreren waarbij de melder geanonimiseerd wordt.

Wat registreren wij over u en/of uw gezin?

Voor de uitvoering van de wettelijke taken registreert Veilig Thuis Gelderland-Midden de volgende persoonsgegevens over u en uw eventuele kinderen:

 • Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, BSN-nummer
 • Uw gezinssituatie
 • De inhoud van de melding bij Veilig Thuis Gelderland-Midden over u en/of uw gezin.
 • De veiligheidsbeoordeling
 • De stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen en de afspraken die met u en met ketenpartners zijn gemaakt.
 • De keuzes die daarbij zijn gemaakt en de besluiten die zijn genomen.

Veilig Thuis Gelderland-Midden is voorzichtig met de informatie die nodig is voor de wettelijke taken.

Wij mogen een melding over u en/of uw gezin aannemen en in een registratiesysteem vastleggen.

Wij mogen de wettelijke bevoegdheden niet overdragen aan ketenpartners of andere instellingen. Wij mogen ze alleen zelf gebruiken in het kader van de wettelijke taken.

In het kader van de veiligheidsbeoordeling kan voorafgaand aan contact met het u gemotiveerd contact gezocht worden met de melder, een professional, de politie of de Raad voor de Kinderbescherming. De verkregen informatie wordt geregistreerd en meegewogen in de veiligheidsbeoordeling.

Bij Veilig Thuis kan iedereen advies vragen betreffende situaties van (een vermoeden) huiselijk geweld en/of kindermishandeling waarbij geen persoonsgegevens van het betreffende gezin worden gevraagd noch geregistreerd. De naam van de adviesvrager kan (desgewenst) worden geregistreerd.

Hoe registreren wij?

Veilig Thuis Gelderland-Midden is zich bewust van de specifieke bevoegdheden die zij wettelijk heeft en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit wil onder andere zeggen dat wij:

 • Niet meer gegevens vastleggen, intern of extern bespreken, en/of aan anderen geven dan noodzakelijk is voor onze taken
 • Bij het vastleggen of verstrekken van informatie en/of bij het voeren van overleg feiten scheiden van meningen en oordelen.

Beveiliging

Uw gegevens worden alleen digitaal en in een beveiligde omgeving bewaard. Veilig Thuis gebruikt geen papieren dossiers. Alleen medewerkers van Veilig Thuis Gelderland-Midden hebben toegang tot de digitale dossiers. De beveiliging van de digitale dossiers wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

U wordt geïnformeerd

Als er een melding over u en/of uw gezin bij Veilig Thuis Gelderland-Midden is gedaan, wordt deze melding intern beoordeeld en vervolgens nemen wij binnen een termijn van uiterlijk twee weken contact met u op. Dit doen wij telefonisch, per mail of per brief. Hierbij informeren wij u over de melding.

Inzien van het dossier (zie voor Kinderen paragraaf 11)

Omdat Veilig Thuis Gelderland-Midden werkt met één dossier per gezin/systeem hebben vaak meer personen uit dit systeem het recht om het dossier in te zien. U heeft, als u deel uitmaakt van het betreffende gezin/systeem, recht op inzage betreffende de gegevens die over u zijn opgenomen in het dossier. Voor minderjarige kinderen gelden specifieke rechten op inzage (zie hiervoor Paragraaf 11).

Het recht op inzage betekent ook dat u, als u daar om vraagt, recht heeft op een afschrift (kopie) van de gegevens. Deze gegevens zijn uitsluitend vastgelegd in verband met de zorgen over (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling en niet voor andere doeleinden te gebruiken.

Veilig Thuis Gelderland-Midden kan het recht op inzage en afschrift beperken of weigeren:

 • als privacybelangen van een derde daardoor kunnen worden geschaad;
 • als de taakuitoefening van het Veilig Thuis daardoor niet goed kan worden uitgeoefend waarbij op de eerste plaats moet worden gedacht aan de bescherming van de veiligheid van alle bij het geweld betrokken personen.

Als u uw dossier wilt inzien, kunt u dit kenbaar maken bij de bij u bekende medewerker van Veilig Thuis Gelderland-Midden. Als u geen direct contact heeft met een medewerker kunt u uw vraag stellen aan de leidinggevende van Veilig Thuis. Dit kunt u doen per brief. De gegevens hiervoor staan onderaan dit privacyreglement.

U krijgt uiterlijk binnen een week ontvangstbevestiging van uw verzoek en binnen vier weken kunt u uw dossier inzien of een afschrift ontvangen van de registratiegegevens (dossier).

Recht op correctie

Als u bij het inzien van uw gegevens vaststelt dat deze feitelijk onjuist, of (gelet op het doel waarvoor ze worden bewaard) onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, dan heeft u het recht om Veilig Thuis Gelderland-Midden te verzoeken deze gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

U kunt dit recht van correctie ook uitoefenen als u meent dat Veilig Thuis bij de dossiervorming in strijd handelt met de wet.

Voor correctie van uw gegevens kunt u contact opnemen met de bij u bekende medewerker van Veilig Thuis Gelderland-Midden. Als u geen direct contact heeft met een medewerker kunt u uw vraag stellen aan de leidinggevende van Veilig Thuis. Dit kunt u doen per brief. U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging en uiterlijk binnen vier weken antwoord op uw verzoek.

Recht op een eigen verklaring

Bent u het niet eens met gegevens die over u in het dossier zijn opgenomen, dan kunt u Veilig Thuis verzoeken om uw eigen verklaring hierover aan het dossier toe te voegen. Zodat duidelijk is dat en waarom u het niet eens bent met bepaalde gegevens in het dossier.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de bij u bekende medewerker van Veilig Thuis Gelderland-Midden. Als u geen direct contact (meer) heeft met een medewerker kunt u uw vraag stellen aan de leidinggevende van Veilig Thuis. Dit kunt u doen per brief. U krijgt binnen een week ontvangstbevestiging met toelichting over de werkwijze. Veilig Thuis voegt uw verklaring toe aan uw dossier.

Recht op vernietiging

Een directbetrokkene heeft, op grond van artikel 5.3.4 Wmo 2015, het recht om Veilig Thuis Gelderland-Midden te verzoeken om de gegevens die op hem betrekking hebben te vernietigen. Veilig Thuis Gelderland-Midden beoordeelt dit verzoek en zal het verzoek inwilligen, tenzij het bewaren van de gegevens van ‘aanmerkelijk belang’ kan zijn voor een ander dan de degene die het verzoek heeft ingediend.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de bij u bekende medewerker van Veilig Thuis Gelderland-Midden. Als u geen direct contact (meer) heeft met een medewerker kunt u uw vraag stellen aan de leidinggevende van Veilig Thuis. Dit kunt u doen per brief.
U krijgt een ontvangstbevestiging met toelichting over de werkwijze en uiterlijk binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

Vernietiging als de melding is weerlegd

Een verzoek om vernietiging zal Veilig Thuis Gelderland-Midden honoreren als door de uitkomst van de dienst Onderzoek door Veilig Thuis Gelderland-Midden de inhoud van de melding wordt weerlegd. In het contact dat Veilig Thuis Gelderland-Midden met betrokkenen heeft over de uitkomsten van het onderzoek, wijst Veilig Thuis Gelderland-Midden hen dan op het recht om te verzoeken om vernietiging van hun gegevens nu het onderzoek de inhoud van de melding in het geheel niet heeft bevestigd.

Het verzoek om uw dossier te vernietigen kunt u per brief indienen bij de leidinggevende van Veilig Thuis Gelderland-Midden. U ontvangt een ontvangstbevestigingen toelichting op de werkwijze en uiterlijk binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

Als er kinderen betrokken zijn

Het recht op inzage, afschrift, correctie, eigen verklaring en vernietiging wordt uitgeoefend door:

 • de wettelijk vertegenwoordiger(s) als de betrokkene geen twaalf jaar oud is;
 • de wettelijk vertegenwoordiger(s) en de jeugdige beiden als de jeugdige al wel twaalf maar geen zestien jaar oud is;
 • de jeugdige zelf vanaf zestien jaar.

Deze wettelijke rechten betekenen dat beide wettelijk vertegenwoordigers inzage hebben in de gegevens die betrekking hebben op het (vermoeden van) geweld dat wordt vermoed ten aanzien van hun kind. Zij hebben recht op inzage in de inhoud van de melding, in de weergave van de informatie van informanten over de mogelijke mishandeling en andere omstandigheden waarin hun kind zich bevindt en in de uitkomsten van het onderzoek.

Veilig Thuis Gelderland-Midden kan het recht op inzage, afschrift, correctie, eigen verklaring en vernietiging beperken of weigeren voor zover er concrete aanwijzingen zijn dat zwaarwegende belangen van de jeugdige zich daartegen verzetten. Een besluit om de rechten van de wettelijk vertegenwoordiger(s) te beperken of te weigeren wordt genomen door de leidinggevende van Veilig Thuis Gelderland-Midden. Dit besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan de verzoeker en vastgelegd in het dossier.

Bewaartermijnen van dossiers

De wettelijke bewaartermijn voor de dossiers van Veilig Thuis bedraagt twintig jaar, te rekenen vanaf het jaar waarin Veilig Thuis de gegevensverwerking in verband met de melding heeft afgesloten.

De bewaartermijn moet worden verlengd indien bij het einde van deze bewaartermijn het jongste kind in het gezin, nog geen achttien jaar oud is. In dat geval wordt de bewaartermijn verlengd tot en met het jaar waarin dit jongste kind achttien jaar oud is geworden. De bewaartermijn kan eveneens worden verlengd indien dat voor een zorgvuldige taakuitoefening van Veilig Thuis noodzakelijk wordt geacht. Een besluit over de noodzaak tot verlenging in verband met een zorgvuldige taakuitoefening wordt genomen door de leidinggevende van Veilig Thuis. Deze legt zijn besluit gemotiveerd vast in het dossier.

De bewaartermijn voor gegevens over een adviesvraag bedraagt twee jaar.

Klacht over privacy

Als u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Veilig Thuis Gelderland-Midden omgaat met uw persoonsgegevens en/of uw rechten ten aanzien van uw dossier bij Veilig Thuis Gelderland-Midden kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Veilig Thuis Gelderland-Midden of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veilig Thuis Gelderland-Midden

Snelliusweg 1
6827 DG Arnhem